จด อย.ง่ายนิดเดียว

บทความที่ 7

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอาง

 
ณ ตอนนี้  ใครที่คิดจะเป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ต้องมีสถานที่ให้พร้อมสำหรับให้เจ้าหน้าที่  มาตรวจสถานที่ก่อนนะคะ

การทำสบู่  แชมพู สบู่เหลว ยาหม่อง ฯลฯ แบบแฮนด์เมด หรือจะบอกว่าทำอยู่ที่บ้านเล็ก ๆ น้อย ไม่ได้ทำขาย ทำใช้เอง และทำแจกเป็นของฝากของขวัญ

ตามกฎหมาย ไม่ว่าคุณจะทำแจก หรือเป็นของฝากของขวัญ ต้องมีเลขจดแจ้ง ทุกผลิตภัณฑ์เสมอ

การจดแจ้งเครื่องสำอาง มี 2 แบบให้เลือก
1.แบบไปยื่นเอกสารเองที่ อย. หรือสาธารณสุขจังหวัด หรือ
2.จดแจ้งแบบ ยื่นเอกสารทางออนไลน์

ประเด็นคือ  ถ้าคิดจะจดแจ้งเครื่องสำอาง สถานที่ต้องพร้อม
การเตรียมสถานที่
1.ห้องสำหรับผลิตเครื่องสำอาง ต้องแยกจากตัวบ้าน ให้ชัดเจน
2.ห้องสำหรับผลิตเครื่องสำอาง ต้องมีอย่างน้อย 2 ห้อง จะ 3 ห้อง หรือ 4 ห้องก็ได้ แต่อย่างน้อย ต้อง 2 ห้อง และทุกห้องต้องมีทางเชื่อมถึงกัน  หรือทางเดินร่วมถึงกัน  
3.กรณีมี 2 ห้อง ให้แบ่ง ห้องหนึ่งเป็นห้องผลิต และเก็บสินค้าสำเร็จรูป อีกห้องเป็นห้องเก็บวัตถุดิบ
4.กรณีมี 3 ห้อง หรือ 4 ห้อง ก็แยกเป็นห้องผลิต ห้องเก็บวัตถุดิบ  ห้องเก็บสินค้าสำเร็จรูป
5.ต้องมีอ่างล้างมือ ตรงทางเข้าห้องผลิต  และภายในห้องผลิต ต้องมีอากาศถ่ายเทที่ดี
6.เข้าห้องผลิตมาแล้วต้องมี ที่ใส่ผ้ากันเปื้อน ผ้าคลุมผม
7.มีเครื่องดับเพลิง ที่สามารถหยิบได้อย่างทันเวลา
8.ห้องน้ำต้องอยู่แยกจากห้องผลิต
9.ภายในห้องผลิตต้องมีอ่างล้างอุปกรณ์การผลิต

ที่กล่าวมาข้างต้น คือ การเตรียมห้องสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจ สำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอาง

ที่นี้มาประเด็นการเตรียมเอกสาร เพื่อนำไปยื่น ที่สาธารณสุข หรือยื่นที่ อย. ไม่ว่าจะไปยื่นเอง หรือ ยื่นทางออนไลน์ ต้องเตรียมเอกสารทั้งหมด 13 ข้อ ดังนี้

    1.สำเนาบัตรประชาชน +ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  >กรณีผู้ยื่นเป็นบุคคลธรรมดา

    2.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสาร >กรณีผู้ยื่นเป็นนิติบุคคล

   3.สำเนาทะเบียนบ้าน สถานที่ผลิต/นำเข้า/เก็บเครื่องสำอาง โดยมีรายละเอียดเจ้าของบ้าน

   4.หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสาร

   5.ข้อมูลทั่วไป/คู่มือภาพ เช่น ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะกิจการ (เป็นร้านหรือนิติบุคคล) ลักษณะ และขนาดของสถานที่ เช่นเป็นตึกแถวหรือเป็นอาคาร  มีพี้นที่เท่าไร มีกี่ชั้น มีกี่ห้อง แต่ละชั้น แต่ละห้องใช้ประโยชน์อย่างไร มีพนักงงานกี่คน เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต/บรรจุ/ติดฉลาด

ตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป/คู่มือคุณภาพชื่อสถานที่ผลิต  ………………….       ชื่อสถานที่เก็บรักษา  ………………..       ข้อมูลสถานที่ผลิต  เป็นห้อง 1 ชั้น  โดยเฉพาะแยกออกมาจากตัวบ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด กว้าง 3.70 เมตร ยาว 5.50 เมตร  ในห้องแยกออก 2 ส่วน คือส่วนผลิต  พื้นที่  3.50 เมตร  และส่วนเก็บวัตถุดิบ   2.00 เมตรจำนวนพนักงาน  2 คน  คือ ผู้จัดการ 1 คน / พนักงาน 1 คนเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต  ลงมือผลิตเองเนื่องจากเป็นสินค้าแฮนด์เมคการบรรจุ  ห่อหุ้มด้วยพลาสติกคาดด้วยสติกเกอร์แบรนด์ /กระปุก/ตลับ
ฉลาก  เป็นสติกเกอร์แสดง ชื่อสินค้า วันที่ผลิต  ปีที่ผลิต  ครั้งที่ผลิต เลขที่ใบจดแจ้ง  ส่วนผสม  วิธีการใช้
   6.แผนที่สังเขป แสดงที่ติดต่อ และบริเวณใกล้เคียง ให้แสดงสัดส่วนตามจริง ระบุหน่วยเป็นเมตริก เช่น เมตร ให้ระบุพิกัด GPS ด้วย

  7.แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้า และบริเวณใกล้เคียง ให้แสดงสัดส่วนตามจริง ระบุหน่วยเป็นเมตริก เช่น เมตร  ให้ระบุพิกัด GPS ด้วย

8.แผนที่สังเขป แสดงสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง  และบริเวณใกล้เคียง ให้แสดงสัดส่วนตามจริง ระบุหน่วยเป็นเมตริก เช่น เมตร         ให้ระบุพิกัด GPS ด้วย

9.แผนผังภายใน สถานที่ผลิต  เครื่องสำอาง   ให้แสดงสัดส่วนตามจริง ระบุหน่วยเป็นเมตริก เช่น เมตร   ระบุตำแหน่งของประตู หน้าต่าง 
และตำแหน่งของ
-การติดตั้งอุปกรณ์การผลิต/การบรรจุ (เฉพาะกรณีผลิตให้ระบุตำแหน่งของถังผสม,เครื่องบรรจุ)
-บริเวณหรืออาคารเก็บวัตถุดิบ/วัสดุบรรจุ/ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
-อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัย เช่น เครื่องดับเพลิง ดู้เครื่องปฐมพยาบาล
-อุปกรณ์การจัดการ กรณีสารเคมีรั่วไหล

10.แผนผังสถานที่เก็บเครื่องสำอาง (กรณีทีสถานที่เก็บคนละแห่งกับสถานที่ผลิต) ให้แสดงสัดส่วนตามจริง ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก เช่น เมตร ระบุตำแหน่งของประตู หน้าต่าง  และ
-พื้นที่จัดเก็บ 
-อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัย เช่น เครื่องดับเพลิง ดู้เครื่องปฐมพยาบาล
-อุปกรณ์การจัดการ กรณีสารเคมีรั่วไหล

11.สำเนาใบประกิบกิจการโรงงาน ตามที่ พรบ.โรงงานกำหนด (ถ้ามี) หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ (ถ้ามี)

12.รูปถ่ายป้าย “สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง” ติดบริเวณทางเข้าสถานที่ผลิต หรือ “สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง” ติดบริเวณสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง (เป็นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ ต่อ 1 หน้ากระดาษ)

13.เอกสารแสดงระบบการผลิต / วิธีการผลิตเครื่องสำอาง (โดยย่อ) พร้อมระบุแรงม้า เครื่องจักรแต่ละขั้นตอนการผลิต / บรรจุ/ติดฉลาน

หมดแล้วคะทั้ง 13 ข้อ ต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อไปยื่น ที่ อย.

สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ต้องเตรียมเอกสารทั้ง 13 ข้อ
ส่วนผู้ประกอบการรายเก่า  ให้เตรียม เอกสารข้อ 1-4 และ 6-8

จบแค่นี้ คะ ไม่ยุ่งยากเลยใช่มัยคะ

คราวหน้าจะนำเอกสารตัวอย่างมาให้ดูนะคะ

สบู่เล่นลาย

บายบายๆๆๆ

แนะนำคู่มือการทำสบู่สูตรสร้างอาชีพ ทักมาได้นะคะ
Line : dani5642
Line : @127wsjci
หรือทางข้อความเพจ : สอนทำสบู่ เรียนทำสบู่ สอนออนไลน์ ครูดานิ
แค่มีคู่มือเล่มนี้ คุณทำสบู่ได้เหมือนคุณมาเรียนกับครูดานิส่วนตัวเลยคะ

-คู่มือการทำเบสสบู่ เช่นเบสใส เบสขุ่น เบสสมุนไพร แถมการทำสารสกัด การทำสบู่กลีเซอรีน

-คู่มือสบู่น้ำมัน มีสูตรการทำสบู่น้ำมัน 20 กว่าสูตร แถมการทำแชมพูบาร์ สบู่ก้อนสระผม

-คู่มือการทำสารสกัด มีวิธีการทำสารสกัด 100 กว่าสูตร คุณสามารถทำสารสกัดขายได้เลย

-คู่มือการทำสบู่กรีเซอรีน มีสูตรสบู่กลีเซอรีน 70 กว่าสูตร เป็นไอเดียให้กับคุณในการสร้างแบรนด์

-คู่มือการทำครีม มีสูตรและวิธีการทำครีม โลชั่น เซรั่ม เช่น ครีมทาฝ้า ครีมกันแดด โลชั่นผิวขาว

Facebook Comments Box

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

0